Alapító okirat

A módosításokkal, egységes szerkezetben.
Tájékoztató, nem betűhív közlés, az eredeti, hiteles dokumentum az alapítvány székhelyén megtekinthető.

1. Alapítók:
Prof. dr. Solti László, dr. Thuróczy Julianna.
2. Az alapítvány neve:
Rákbeteg Állatokért Alapítvány
Az alapítvány közhasznú szervezet, mely határozatlan időre létesült.
3. Az alapítvány székhelye:
1224 Budapest, Deák Ferenc u. 20.
4. Az alapítvány célja:
1. A magyarországi, daganatos betegségekben szenvedő állatok túlélési esélyeinek javítása az állatorvos-tudományok és a határterületi tudományok eszközeinek segítségével. Az alapítvány támogatni kíván minden olyan erőfeszítést, amely az állatorvosi onkológiai diagnosztika és terápia hazai feltételeinek javítását célozza. Így onkológiai témájú kutatásokat, oktatási tevékenységet, valamint modern, klinikai diagnosztikai és terápiás módszerek fejlesztését, meghonosítását és e témák művelése során felmerülő közegészségügyi és környezetvédelmi problémák megoldását. A fent nevezett témák közül az alapítvány kiemelten kívánja támogatni az onkológiai laboratóriumi diagnosztika és kliniko-pathológia új módszereit, képalkotó diagnosztikai eljárásokat, új sebészeti, sugár- és kemoterápiás módszereket, valamint a kiegészítő terápia és alternatív terápia alkalmazásait.
2. Az alapítvány kezdeményezni kívánja a Magyarországon állatokon előforduló daganatok regisztrációját, beleértve az előfordulási-, pathológiai- és klinikai statisztikai adatokat. Az alapítvány kezdeményezni és támogatni kíván egy hazai állat tumorbank létrehozását.
3. Az alapítvány támogatni kívánja az állatorvosi onkológia területén dolgozó oktatók, kutatók és egyetemi hallgatók tudományos előmenetelét. Így külföldi tanulmányutakon, konferenciákon való részvételüket, valamint tudományos összejövetelek szervezését, kiemelkedő hazai és külföldi előadók meghívását, valamint a témakörhöz kapcsolódó könyvek, jegyzetek, kiadványok, oktatási-kutatási írott segédanyagok kiadását. Az alapítvány együtt kíván működni mindazokkal a magyar és külföldi szervezetekkel, amelyek a fenti célokért tevékenykednek.
4. Az alapítvány céljai a közhasznú szervezetekre vonatkozó törvény szerint az alábbi közhasznú céloknak felelnek meg:
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
8. természetvédelem, állatvédelem.
Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból alapító okiratának megfelelően tagjain kívül más is részesülhet. Az alapítvány pénzügyi befektetési tevékenységet nem végez.
5. Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely olyan bel- és külföldi természetes és jogi személy pénzzel, vagy más vagyoni hozzájárulással, vagyonátadással csatlakozhat, aki elő kívánja segíteni az alapítvány céljainak megvalósítását.
6. Az alapítvány mint közhasznú szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány esetleges támogatási kérelme, illetve adománygyűjtése csak az alapítvány, mint közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető, és az nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyekhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.
7. Az alapítvány alapítók által befizetett induló vagyona 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint, mely készpénzben az alapítvány OTP Bank Rt-nél vezetett számlájára befizetésre került. Az alapítvány vagyonát növelik az alapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi személyek befizetései és egyéb vagyoni hozzájárulásai, valamint azok hozadékai. Az alapító és az alapítványhoz csatlakozók az alapítvány részére történt befizetéseiket és egyéb vagyoni hozzájárulásaikat nem követelhetik vissza.
1. Az alapítvány vagyonát forintszámlán, illetve – amennyiben az alapítvány számára devizaátutalás érkezik – devizaszámlán tartja. Az alapítvány céljaira az alapítványi vagyon és annak hozadékai használhatók fel. Az alapítvány pénzügyi tartalékot csak annak figyelembevételével képezhet, hogy vagyonának túlnyomó részét köteles cél szerinti tevékenységére fordítani. Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
2. A vagyon egyszeri és ösztöndíj formájú támogatásként egyaránt felhasználásra kerülhet. A kuratórium döntése alapján az alapítvány vagyona értékének legfeljebb 50 %-ig az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységre is fordítható. A vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetheti az alapítvány közhasznú céljainak megvalósítását. Az alapítvány mint közhasznú szervezet cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
3. Az alapítvány vagyonából kell fedezni az alapítvány kezelésével, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatban felmerült minden ráfordítást és kiadást is. alapítványi támogatás iránti kérelmet lehetőség szerint írásban, indokolással ellátva kell előterjeszteni, vagy annak előterjesztéséről a kérelmező kézjegyével ellátott jegyzőkönyvet kell felvenni. A kérelmeket, valamint a jegyzőkönyveket meg kell őrizni.
4. Az alapítvány a létrehozásával támogatni kívánt személyi és intézményi kört más hasonló célú szervezetekkel való kapcsolat felvételével, valamint céljainak sajtó útján való közzétételében felkutatja. Az alapítvány egyes céljainak megvalósításához nyújtandó pénzbeli és nem pénzbeli támogatások fajait, értékhatárait és odaítélésük rendjét a kuratórium az egyes célok szerinti részletezésben évente szükségképpen módosított szabályzatban határozza meg.
Az alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell valamennyi, a pályázat elnyeréséhez szükséges feltételt. A pályázati kérelmek objektív alapokon történő, szakszerű elbírálása a kuratórium által esetenként kijelölt, háromtagú bizottság hatáskörébe tartozik, amely javaslatát döntéshozatal végett a kuratórium elé terjeszti. A pályázatra jelentkezőket kérelmük elbírálásának eredményéről írásban tájékoztatni kell.
5. Az alapítvány köteles a mindenkor hatályos, számviteli törvényben szervezetére előírt alakiságokkal, tartalommal, és mellékletekkel éves beszámolót készíteni. Az alapítvány éves beszámolóját a kuratórium kizárólagos jogkörében, annak kötelező benyújtását legkésőbb 15 nappal megelőzően a döntéseire jelen alapító okiratban meghatározott eljárási rendben jóváhagyja.
Az éves beszámoló elfogadása során a kuratórium vizsgálja, hogy az éves beszámoló valódiságának és szabályszerűségének követelménye megvalósult-e, valamint azt is, hogy az alapítvány tevékenysége az alapító okiratnak és a jogszabályoknak megfelelt-e. Az éves beszámolót, melynek elfogadása és aláírása jelen okiratban meghatározottak szerint történik, az alapítvány köteles a számviteli törvényben meghatározott ideig székhelyén megőrizni.
A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg – a jogszabályi előírásoknak megfelelő – közhasznúsági jelentést készíteni, és azt a jogszabályi előírásoknak megfelelően országos sajtókiadványban közzétenni.
A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, a jelen alapító okiratban meghatározott eljárási rend szerint.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza
a) a számviteli beszámolót,
b) a költségvetési támogatás felhasználását,
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
8. Az alapítvány szervezete:
A kuratórium az alapítvány általános ügydöntő, ügyvezető és képviselő szerve. Kezeli az alapítvány vagyonát az alapítvány céljának megfelelően és érdekében, és képviseli az alapítványt hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben. A kuratórium öt főből áll, tagjait és elnökét az alapítók jelölik ki. A kijelölt személyek kötelesek nyilatkozni arról, hogy a tisztséget elfogadják-e, valamint arról is, hogy a velük szemben jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelnek-e.
1. A kuratórium elnöke és tagjai nem állhatnak közeli hozzátartozói viszonyban az alapítókkal, egymással, és nem lehetnek alkalmazotti és egyéb érdekeltségi viszonyban sem az alapítókkal. A kuratórium elnöke és tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
2. A kuratóriumot az alapító visszahívhatja, ha annak tevékenysége az alapítvány célját veszélyezteti, és tagjai helyett más személyeket jelölhet ki a tisztség ellátására. A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el. Felmerülő költségeiket az alapítvány megtérítheti, amennyiben azok igazoltan feladatuk ellátásával kapcsolatosak.
3. Az alapítvány kuratóriumának tagjai: dr. Balogh Lajos, dr. Simon Judit, dr. Biksi Imre, dr. Perge Edina, dr. Andócs Gábor.
A kuratórium elnöke: dr. Balogh Lajos, a kuratórium titkára: dr. Perge Edina.
4. A kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, jogkörébe tartozik továbbá saját működési rendjének kialakítása.
5. A kuratórium szükség esetén, de évente legalább négy alkalommal ülésezik, valamint lehetőség szerint évente egy alkalommal az alapítók mint az alapítvány céljainak megvalósítása iránt érdeklődők és az alapítványhoz csatlakozók számára kötetlen formában tájékoztatást ad munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására. Az alapítvány működéséért és kifizetéseiért a kuratórium felelős. Az üléseket a kuratórium elnöke a napirend közlésével, az ülések tervezett időpontját 8 nappal megelőzően írásban hívja össze. Az ülések – jogszabályban meghatározott esetek kivételével – nyilvánosak.
6. Az érintett személyek az ülés időpontjáról előzetes tájékoztatást kapnak. Az ülésen elhangzottakról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a határozatképesség megállapításához szükséges adatokat, az ülésen hozott döntéseket, a szavazati arányt, valamint az egyéb lényeges kérdéseket. A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke, és egy tagja írja alá, az iratot az alapítvány székhelyén meg kell őrizni. A jegyzőkönyvekbe, és az alapítvány egyéb irataiba – hivatalos időben, előzetes egyeztetés alapján – bárki betekinthet.
7. Az ülés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele megjelenik. A döntés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
A kuratórium határozat-hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
– kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
– bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
8. A kuratórium döntéseit a határozatok tárában kell nyilvántartani. A nyilvántartás tartalmazza a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számát és személyét. A döntések érintettekkel való közléséről az elnök írásban, kimutathatóan gondoskodik. Az alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásainak igénybevételi módjáról valamint beszámolói közléséről időszaki kiadványaiban, a médiában és internet honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.
9. A kuratóriumi tagság megszűnik a tag lemondásával, visszahívásával, vagy halálával.
10. Az alapítvány nevében képviseletre, utalványozásra és bankszámla feletti rendelkezésre a kuratórium tagjai jogosultak, akik az alábbiak:
dr. Balogh Lajos elnök, dr. Simon Judit titkár, dr. Biksi Imre, dr. Perge Edina, dr. Andócs Gábor. Az alapítvány nevében képviseleti és aláírási jogot a kuratórium mindenkori elnöke és titkára önállóan, vagy bármely két jelen okiratban feltüntetett nem tisztségviselő kuratóriumi tag együttesen gyakorolhatnak oly módon, hogy nevüket az alapítvány előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá önállóan, vagy együttesen írják.
Az alapítvány a pénzeszközeit bankszámlán tartja.
Az alapítvány bankszámlája felett az elnök, és a titkár együttesen, bármely két jelen okiratban feltüntetett nem tisztségviselő kuratóriumi tag pedig együttesen jogosult a pénzintézet által meghatározott előírások figyelembevételével rendelkezni. Az alapítványi vagyon felett utalványozásra az elnök és a titkár önállóan, bármely két jelen okiratban feltüntetett nem tisztségviselő kuratóriumi tag pedig együttesen aláírva, a cél megjelölésével jogosultak.
9. Ha az alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet kell létrehozni.
10. Az alapítvány megszűnése
A bíróság az alapítványt a nyilvántartásból törli, ha az alapító okiratban meghatározott cél megvalósult. Az alapítványt akkor is törölni kell a nyilvántartásból, ha a bíróság az alapítványt megszünteti vagy más alapítvánnyal való egyesítését rendeli el. A bíróság az ügyész keresete alapján az alapítványt megszünteti, ha céljának megvalósítása lehetetlenné vált, illetőleg ha jogszabályváltozás folytán a bejegyzést meg kellene tagadnia.
1. A bíróság az alapítványt megszüntetheti, ha a kezelő szerv (szervezet) tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti és az alapító – a bíróság felhívása ellenére – a kijelölést nem vonja vissza és kezelőként más szervet (szervezetet) nem jelöl ki.
2. A megszűnt alapítvány vagyonát – az alapító okirat eltérő rendelkezése hiányában – a bíróság hasonló célú alapítvány támogatására köteles fordítani.
3. A bíróság az érdekelt alapítók közös kérelmére – új alapítvány létrehozása vagy más alapítványhoz való csatlakozás céljából – elrendelheti az alapítványok egyesítését, ha ez az érintett alapítványok céljainak megvalósításával összhangban áll. Az alapítványok egyesítésére irányuló kérelemhez az új, illetőleg a megfelelően módosított alapító okiratot is csatolni kell.
Az alapítók tudomásul veszik, hogy az alapítványi vagyon maradványa – a Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásai alapján – az alapítvány megszűnése esetén sem kerülhet vissza sem az alapítókhoz, sem a csatlakozókhoz.
11. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2002. április 9. napján.

Prof. Dr.Solti László
Dr. Thuróczy Julianna
alapítók

Cím: 1221 Budapest, Kossuth L. u. 52.
Tel.: (06–1) 229–3865
Fax: (06 1) 482-0086
Nyitvatartás: H-P 8–20, Szo 9–12.

e-mail:
[email protected]
[email protected]

Megközelíthető:
33, 114, 213, 214, 133E jelzésű autóbusszal
47-es villamossal (a végállomástól, a Városház tértől pár perc séta)
vonattal a Déli Pályaudvartól Budafok megállóig

Kisállatkozmetika:
Fegyverneki (Kiss) Orsolya: 06-70/385-2513
Lakner Petra: 06-20/959-5993